កម្មវិធីគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអប់រំ ៥ រំដែលមានការវាយតម្លៃខ្ពស់បំផុតប្រចាំឆ្នាំ ២០២៤

កម្មវិធីគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអប់រំដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់រៀបចំកិច្ចការមួយចំនួន ត្រូវបានសម្របទៅតាមបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដើម្បីអនុញ្ញាតឪ្យសិស្...

Continue reading

ដំណើរនៃការអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធី Edtech

តើកម្មវិធី EdTech គឺជាអ្វី? EdTech ឬបច្ចេកវិទ្យាអប់រំ គឺសំដៅលើការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា ជាពិសេសឧបករណ៍ឌីជីថល និងអេឡិចត្រូនិក ដើម្បីជួយស...

Continue reading

៨ វេទិកាសិក្សាអនឡាញដែលមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងឆ្នាំ ២០២៤

ចាប់តាំងពីបមានដិវត្តន៍បច្ចេកវិទ្យានៅចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1990 មក ការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកាន់តែមានភាពពេញនិយម  និងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាវិ...

Continue reading